Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
predaja tovaru spoločnosti
 SMgold diamonds s.r.o. (SMgold group) účinné od 11.08.2016
Platné pre prevádzku „Zlatníctva“

 

logo-smgold-sk

 

Článok I.
PREAMBULA


Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sariadia právnevzťahy medzi spoločnosťou SMgold diamonds s.r.o., so sídlom Trenčianska Turná 778, 913 21 Trenčianska Turná IČO: 50 449 486, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro vložka číslo 33459/R. (ďalej len: „Predávajúci“) a objednávateľom pri uzatváraní kúpnej zmluvy, zakázky, resp. zmluvy o dielo, ktorou sa SMgold diamonds s.r.o. zaväzuje dodať Kupujúcemu, resp. Objednávateľovi tovar alebo služby na základe jeho požiadavky a s predchádzajúcou písomnou akceptáciou tejto požiadavky predávajúcim. Právne vzťahy medzi SMgold diamonds s.r.o. a objednávateľom sariadia týmitoVOP, Zmluvouo dielo, Kúpnou zmluvou a pokiaľ nieje týmito dokumentmi upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskejrepubliky, predovšetkým Občianskym zákonníkom.

Objednávateľ potvrdením objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi objednávateľom a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1.

 

1.Objednávka 


Zmluva, na ktorej základe je realizovaná dodávka tovaru objednávateľovi, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie zo strany Predávajúceho. Následne na to bude kupujúcemu zaslaná faktúra na zaplatenie zálohy 200€. Objednávka sa stáva záväznou po uhradení dohodnutej zálohy bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho IBAN: SK73 0200 0000 0037 1957 2855 Číslo účtu: 37 1957 2855/020 VUB uskutočneného v deň potvrdenia objednávky Predávajúcim, vkladom na účet Predávajúceho v deň podpisu objednávky Predávajúcim alebo priamou platbou cez registračnú pokladňu v prevádzke predávajúceho pri písomnom potvrdení objednávky. Pri dodávke tovaru je odberateľ povinný uhradiť celú dohodnutú sumu za objednaný tovar. V prípade, že objednávateľ poskytuje na vyhotovenie tovaru svoj materiál, objednávka sa považuje za záväznú po písomnom potvrdení a odovzdaní materiálu predávajúcemu. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

 

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy.

 

Všetky objednávky podané prostredníctvom tohto internetového obchodu sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami vrátane reklamačného poriadku a súhlasí s nimi. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, prevzatím tovaru. Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Ceny uvedené v cenníku sú konečné. Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, pokiaľ sú objednávacie údaje neúplné, alebo vzbudzujú pochybnosti o skutočnom úmysle zákazníka objednať tovar. O tomto odmietnutí zašle predávajúci informáciu na e-mailovú adresu zákazníka.

 

2. Cena a platobné podmienky

Sme platci DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena zirkónu nad 3 ks je 1,5€/ks.  Platné ceny sú Objednávateľovi potvrdené v momente Potvrdenia objednávky. Pokiaľ je cena vyššia, ako cena uvedená v Objednávke, Predávajúci bezodkladne o tejto skutočnosti informuje Objednávateľa, ktorý môže cenu prijať, alebo Objednávku zrušiť. Zrušenie objednávky je povinný v takomto prípade uskutočniť v lehote 3 dní odo dňa Potvrdenia objednávky. Spôsob platby je hotovostný či už kuriérovi na dobierku, ako aj pri osobnom prevzatí v zákazkovej predajni. Ceny tovarov sú uvedené bez poplatkov za dopravu. Cena za svadobné obrúčky (šperky) je iba odhadovaná - nie je technicky možné vyrobiť obrúčky (šperky) s presnou hmotnosťou na 0,01 gramu. Prípustná tolerancia je +/- (45€). U väčších a najmä neštandardných objednávok si tiež vyhradzujeme právo požadovať zálohovú platbu až do výšky plnej ceny tovaru.

 

3.Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa prevádzkových možností. Dodávateľa realizované od záväzného potvrdenia objednávky, resp. zaplatenia zálohy v čo najkratšom termíne, s dobou výroby sa prispôsobíme Vášmu termínu svadby, prípadne po telefonickom či mailovom dohovore aj v kratšom čase maximálne do 60 pracovných dní .Dodanie do 20 pracovných dní príplatok 10%. Dodanie do 10 pracovných dní príplatok 20%. Kategória produktov Strieborné Šperky dodacia doba do 7dní.Vo výnimočných prípadoch môže byť po dohovore s objednávateľom dodacia lehota dlhšia. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky objednávateľa. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje Predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad prípadne certifikát. V prípade neosobného odberu tovaru je doprava spoplatnená vo výške  6€ slovenskou poštou  na území Slovenskej republiky. Na území Českej republiky je doprava spoplatnená vo výške 7€ českou poštou.V prípade osobného odberu objednaného tovaru, je odberná doba 14 dní od odoslania sms či e-mailu o vychystaní tovaru. V prípade, že sa Objednávateľ nebude môcť dostaviť v tejto lehote, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť Dodávateľovi. V prípade predĺženia úschovnej doby je Dodávateľ oprávnený účtovať Objednávateľovi poplatok za uskladnenie, ktorý predstavuje sumu 5,- € za každý deň uskladnenia.

 

4. Storno objednávky

Objednávateľ má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu až do doby záväzného Potvrdenia objednávky. Po záväznom Potvrdení objednávky iba v prípade, že Predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky, je objednávateľ povinný uhradiť Predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

 

5. Odstúpenie od Zmluvy

Objednávateľ môže odstúpiť od objednávky v prípade, že Predávajúci nedodrží dodaciu lehotu a nedodá tovar objednávateľovi ani v dodatočne dohodnutej lehote. Objednávateľ nemôže od Zmluvy odstúpiť v prípade dodávky tovaru zhotoveného, resp. upraveného podľa želania a požiadaviek Objednávateľa. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy – objednávky alebo jej časti v prípade, že nebude zaplatená záloha v lehote 5 dní od písomného potvrdenia objednávky.

V prípade zásielkového internetového obchodu má Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že sa Objednávateľ rozhodne od Zmluvy odstúpiť, je povinný tovar vrátiť v lehote 14 dní na adresu: SMgold diamonds s.r.o., Trenčianska Turná 778, Trenčianska Turná 91321 a to v pôvodnom obale, tovar nesmie javiť známky používania a musí byť nepoškodený, kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď. s originálnym dokladom o zakúpení. V prípade riadneho odstúpenia bude Objednávateľovi vrátená cena zaplatená za tovar v lehote najneskôr 15 dní odo dňa spätného doručenia a prevzatia tovaru. 

Objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa- kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť (napr. investičné zlato).

 

 logo-smgold-sk

 

Vážení zákazníci,

informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

 

6. Záruka a reklamácia

Prípadné reklamácie sa budeme snažiť vyriešiť k Vašej najväčšej spokojnosti. Na nami predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru.
Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní, resp. 60 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, zhotoviteľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, pri bežnom opotrebovaní tovaru, neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, mechanickým poškodením tovaru kupujúcim, resp. jeho používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu,..

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady v prípade, že vada je spôsobená materiálom, ktorý bol zhotoviteľovi , resp. Predávajúcemu odovzdaný objednávateľom na zhotovenie výrobku.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania a zároveň mu bude doručený osobne pri prevzatí tovaru spolu s tovarom reklamačný protokol.

 

7. Neprevzatie a nezaplatenie objednaného tovaru objednávateľom

Objednávateľovi, ktorý nezaplatí a neprevezme objednaný tovar, mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia dodávateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ) bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má Objednávateľ lehotu 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak Objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, Dodávateľ doúčtuje k celkovej cene zásielky poštovné vo výške 6 €. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady celej objednávky vopred na bankový účet Dodávateľa. Pokiaľ Objednávateľ na výzvu Dodávateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany Dodávateľa stornovaná. Pre prípad takéhoto stornovania objednávky má Dodávateľ okrem zálohovej platby minimálne v sume 200,00 €, na základe ktorej sa stáva objednávka záväzná a ktorá sa pri stornovaní objednávky nevracia, nárok na zaplatenie 100 % z celkovej ceny objednaného tovaru. Okrem uvedeného je Dodávateľ oprávnený uplatniť si u Objednávateľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 % z celkovej ceny objednávky, ktorá predstavuje následok za porušenie zmluvnej povinnosti zo strany Objednávateľa, ktorý riadne objednaný tovar neprevezme ani v dodatočne určenej lehote. Táto zmluvná pokuta je splatná do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na zaplatenie Objednávateľovi od Dodávateľa. Porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta, nie je dotknuté právo Dodávateľa domáhať na zároveň aj náhrady škody.

 

logo-smgold-sk

 

Ochrana osobných údajov

V zmysle Zákona § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru. Objednávateľ dáva potvrdením objednávky súhlas, že údaje o objednávateľovi a jeho nákupoch budú predávajúcim zhromažďované a používané

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

 

V Trenčianskej Turnej, dňa: 11.08.2016

SMgold diamonds s.r.o.

(SMgold group)

Konateľia  spoločnosti: Marcel Šulek,Peter Konečný

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
predaja tovaru spoločnosti
SMgold plus s.r.o

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
predaja tovaru spoločnosti
SMgold style s.r.o

 

Prihlásenie

Tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete na stránke s informáciami o ochrany osobných údajov

×

Vzhľadom na aktuálnu situáciu fungujeme v obmedzenom režime. Doba dodania produktov môže byť dlhšia.